Ämmaemanduseetika

Rahvusvaheline ämmaemandate eetikakoodeks. Eesti keeles_2019.

2018.aastal kutsus EÄÜ kokku Eetika töörühma – „E-EÄÜ“ kuhu kuulusid Emily Naarits, Liina Annuk, Laura Moltsaar, Maarja Sukles, Annely Kärema, Irena Bartels. Töörühma eesmärk oli uuendada Eesti Ämmaemandate Ühingu (EÄÜ) poolt 2000.aastal tõlgitud rahvusvahelist ämmaemandate eetikakoodeksit. Eesmärgi saavutamiseks seadis töörühm endale ülesanded, mille käigus loodi kodulehele vastav lehekülg, mis on abiks ämmaemandale osutamaks professionaalset ämmaemandusabi interdistsiplinaarses  meeskonnas.

Eetika ja mõisted

Sõna eetika pärineb kreekakeelsest sõnast “ethos”, mis tähendab tava või kommet. Tava ja komme on tihedalt seotud moraaliga, mis viitab kultuuride ning inimeste kokkuleppelistele reeglitele või harjumuspärastele käitumisviisidele ning saavad inimesele selgeks kodus õpitu -, kogemuste -, eeskujude järgimise – ja elukeskkonnast tulenevate soovituste kaudu.

Eetika on seotud inimese käitumise ja  tema otsustamisvõime kõigi aspektidega, mistõttu koosneb ta mitmest erinevast alljaotusest, millest üks on meditsiinieetika, kus vaadeldakse meditsiini valdkonnas esile kerkivaid moraaliküsimusi. Eetika tähendab pidevat inimese arengut, võimet uut õppida, tunda iseenda moraalseid uskumusi, pingutama iseenda ja ümbritseva kujundamise nimel, mis vastab olemasolevas keskkonnas olevatele standarditele ning on üheselt mõistetavad väärtused. Väärtus on see, mis paneb inimesed tegutsema ning püüdlema eesmärkide poole, mida nad hindavad. Seega eetika puudutab igapäevases tegevuses väljaöeldud või ütlemata sõnasid, tehtud või tegemata jäetud tegevusi. 

Eetika – kreekakeeles „ethikos“ “kombe”, „ethos“ “komme“, „käitumistava”.  Moraalifilosoofia, mis osutab nii inimeste kui kultuuride teatud tavadele ning nende reflekteerimisele. Eetika uurib hea ja halva, õige ja vale, õigluse ja teiste sarnaste omaduste olemust, nende päritolu mingis valdkonnas ja loob seoseid.

Moraal – on mingite normide süsteem, milleks on inimeste ja kultuuride kokkuleppelised põhimõtted, väärtused, tavad ning reeglid, mida iseloomustab see, et need normid on kohustuslikud reguleerimaks praktikas inimeste käitumist. Moraalinormid võivad erineda ühiskondade, kultuuride, riikide ja kogukondade vahel.

Eetikakoodeks – on kirjapandud normide kogum ja/või väärtuste kogum, mis toetab moraaliprobleemide esinemisel mingis valdkonnas leida parimat lahendust ja valida õige käitumisviis.

Kutse-eetika – on praktilise eetika haru, mis kirjeldab mingi kindla elukutse käitumistava, mis on eriti omane klassikalistele või traditsioonilistele elukutsetele.

Ämmaemanduseetika – ämmaemanda käitumine peab olema vastavuses ämmaemanda kutse-eetika, professionaalsete väärtushinnangute, inimese õiguste ning praktikat kirjeldavate standartidega.

Ämmaemandate eetikakoodeks – on ämmaemandusnormide kogum professionaalse teenuse osutamiseks praktikas,  suhetes patsiendi ja kolleegidega, oma pädevuse säilimisel ning teadmiste ja praktika edasi kandmisel.

Eetika tervishoius

Tervishoiusüsteemi kiire arenguga muutuvad eetilised probleemid üha mitmekesisemaks ja keerulisemaks. Tervishoiusüsteemis töötades tuleb toime tulla nii meditsiiniliste kui eetiliste olukordadega, mis on omavahel tihedalt integreeritud nii hoolduse, teenuse osutamise, ravi korralduste kui informatsiooni vahetamisega interdistsiplinaarsel ja patsiendi/kliendi tasemel. Eetika jaguneb teoreetiliseks ja rakenduseetikaks.

Teoreetiline eetika jaguneb omakorda normatiiv- ja metaeetikaks, millest esimene koondab endas eetikateooriaid ning moraalile läheneb filosoofiliste põhjendustega. Metaeetika uurib eetika-alast terminoloogiat, moraaliga seotud printsiipide olemust ning tegeleb viimaste lahti mõtestamisega.

Meditsiinieetika on rakenduseetika ehk praktiline eetika, mis kirjeldab ning koondab üldiseid moraalinorme ja teooriaid üksikutele tegevusvaldkondadele, kontekstidele või probleemidele. Meditsiinieetika on õpetus moraali normidest meditsiinis, mis käsitleb tervishoiutöötajate ja tervishoiuorganisatsioonide kohustusi patsiendi ravis, suunab tervishoiutöötajate omavahelist suhtlemist, kommunikatsiooni patsientide ja ühiskonnaga.

Kutse-eetika ja eetikakoodeks

Kutse-eetika kuulub rakenduseetika alla, mis kirjeldab ühe konkreetse elukutse moraalinorme selles valdkonnas tegutsevatele spetsialistidele ning esitatakse konkreetse kutse eetikakoodeksina (uskumuste ja väärtushinnangute kogumina). Eetikakoodeksi roll on edendada ühiskonnas nii kutseala spetsialistide kui patsientide vahelist usaldust,  edastada informatsiooni ühiskonnale, mille järgi funktsioneerib teatud kindel kutse. Ühe konkreetse kutse eetikakoodeks seob omavahel sellel kutsel praktiseerivad spetsialistid ja pakub võimaluse selle kutseala esindajatel teha teadlikke eetilisis valikuid.

Eetikakoodeksi olemasolul on puudused, mis ei taga ühegi sellel kutsealal tegutseva spetsialisti eetilist käitumist. Koodeks otseselt ei reguleeri inimese käitumist, ei anna juhiseid õigesti tegutsemiseks, ei määratle ega lahenda kõiki  ettetulevaid eetilisi probleeme. Eetikakoodeks ei võta praktiseerijalt ära vastutust ja valu kui on tehtud mingi otsus, kus on mitu lahendust.

Kutseala moraalinormid on toeks keeruliste eetiliste situatsioonide lahendamisel ning aitavad ennetada ja vältida kahju. Moraalinormide mõistmist mõjutavad mitmed faktorid, milleks on personaalsed ehk individuaalsed faktorid (nt. vanus, sugu) ning konkreetse tööga seotud faktorid (nt. töökogemus, ametikoht, töökeskkond). Moraalinormide kirjeldamine ühele kindlale kutsele sätestab nõuded, et olenemata mõjutavatest faktoritest on kohustatud kutsealal tegutsev spetsialist järgima neid norme ning ühtlasi annab võimaluse välja selekteerida kutsele sobimatud isikud.

Kutse-eetika peamine roll on eneseregulatsioon ehk enesedistsipliin ja professionaalse identideedi arendamine. Professionaalne identiteet kasvab ja tahkub ning tema formeerumine on oluline kutseala spetsialistide omavaheliste sarnasuste ja erinevuste eristumisel.

Kasutatud kirjandus

 1. Aavik, T., Keerus, K., Lõuk, K., Nõmper, A., Pevkur, A., Saarniit, L., Simm, K., Sutrop, M., Tõnissaar, M., Vaher, A., Vol, I. (2007). Eetikakoodeksite käsiraamat. Tartu: Tartu Ülikooli Eetikakeskus.
 2. Agarwal, R. K. (2008). Ethics and Ethical Conflicts in Contemporary medical practice. Indian Pediatrics.
 3. Ament, L.A. (2007). Professional issues in midwifery. Sydbury: Jones and Barlett.
 4. Bartels, I. (2015). Ämmaemandate eetikakoodeksi olulisus kutsealases töös. Magistritöö. Tallinn: Tallinna Ülikool.
 5. Chervenak, F. A., McCullough, L. B. (2012). Ethics in Obstetrics and Gynaecology. Global Library of Women’s Medicine.
 6. Eetikakoodeksite käsiraamat. 2007.
 7. Eetika ja moraal. (2016). Eetikaveeb. Tartu: Tartu Ülikool.
 8. Elbing, B. (2013). Viipekeeletõlkide kutse-eetika: Eestis kehtiva kutse-eetika koodeksi võrdlus teiste riikidega. Lõputöö. Tartu: Tartu Ülikool.
 9. Ergin, A., Özcan, M., Acar, Z., Ersoy, N., Karahan, N. (2013). Determination of national midwifery ethical values and ethical codes: In Turkey. Nursing Ethics.
 10. Essential competencies for basic midwifery practice. (2013). International Confederation of Midwives.
 11. Foster, I.R., Lasser, J. (2011). Professional ethics in midwifery practice. Sudbury: Jones and Barlett.
 12. Gonzalez-de Paz, L., Siso-Almirall, A., Zabalegui-Yarnoz, A. (2012). A Rasch analysis of nurses’ ethical sensitivity to the norms of the code of conduct. Journal of Clinical Nursing.
 13. International Code of Ethics for Midwives. (2014). International Confederation of Midwives. Hague.
 14. Kangasniemi, M., Pakkanen, P., Korhonen, A. (2015). Professional ethics in nursing: an integrative review. Joyrnal of Advanced Nursing.
 15. Keerus, K. (2005). Kutse-eetika koodeks- kas retseptiraamat? Haridus.
 16. Park, M., Jeon, S.H., Hong, H.J., Cho, S.H. (2014). A comparison of ethical issues in nursing practice across nursing units. Nursing Ethics.
 17. Sutrop, M., Simm, K. (2006). Eetika. Interdistsiplinaarsed lähenemised. (489–509). Tartu: Tartu Ülikooli Eetikakeskus.
 18. Tuulik, M. (2005). Õpetaja eetika. Tallinn: OÜ Vali Press.
 19. Velasquez, M., Andre, C., Shanks, T., Meyer, M. J., S.J. (2010). What is Ethics? Santa Clara University.