Kutse andmine

Kutse andmine on osa kutsesüsteemist. Kutsesüsteem on inimeste tööalase kompetentsuse hindamise ja tunnustamisega seotud tegevuste kogum. Kutsesüsteemi osad on kutsestandardite koostamine, kutse andmise korraldamine ja kutseregistri haldamine. Kutsesüsteemi eesmärkideks on: 

 • toetada Eesti töötajate konkurentsivõimet – töötajad on kompetentsed, neil on edukaks tegevuseks vajalikud teadmised, oskused, vilumused ja hoiakud;
 • olla tugistruktuuriks haridussüsteemile – kutsealasele tegevusele suunatud õppe sisu ja kvaliteet vastab tööturul nõutavale;
 • aidata kaasa inimeste kompetentsuse hindamisele ja tunnustamisele olenemata, kus ja kuidas õppimine on toimunud;
 • muuta kutsed riigisiseselt ja rahvusvaheliselt võrreldavaks.

Kutsesüsteemi arendamise ja hoidmisega tegeleb Kutsekoda. Kutsesüsteemi toimimist reguleerib 1. septembril 2008 kehtima hakanud kutseseadus.

Lisainfo: Kutsekoja koduleht

Ämmaemanda kutse taotlemine

 1. Taotletavad kutsed ja kutsestandardid: 
  1. Ämmaemanda kutse, tase 6
  2. Ämmaemanda kutse, tase 7.
 2. Kutse taotlemise kord sh kutse taotlemise eeltingimused:
  1. Ämmaemand, tase 6 taotlemise eeltingimused: ämmaemanda kutse- ja/või (rakendus)kõrgharidus; töötamine tervishoiu valdkonnas viimase viie aasta jooksul; järjepidevat professionaalset arengut toetavad täiendkoolitused vähemalt 300 tundi ehk 11,5 EAP viimase viie aasta jooksul, millest 156 tundi (6 EAP) on seotud kutsealase pädevusega.
  2. Ämmaemand, tase 7 taotlemise eeltingimused: ämmaemanda rakenduskõrghariduskõrgharidus; töötamine tervishoiu valdkonnas viimase viie aasta; järjepidevat professionaalset arengut toetavad täiendkoolitused vähemalt 300 tundi ehk 11,5 EAP viimase 5 aasta jooksul, millest 208 tundi (8 EAP) on seotud kutseala valdkonna pädevustega. Täiendkoolituspunktide arvestusse arvatakse sisse juhendamine ja grupinõustamine, mida vaadeldakse kui kutseala valdkonna pädevust. 
 3. Kutse taotlemiseks esitatavate dokumentide loetelu:
  1. Kutse taotlemise avaldus
  2. Elulookirjeldus_CV
  3. Haridust tõendava(te) dokumendi(tide) elektroonilised/skanneeritud koopiad
  4. Täiendkoolituspunktide arvestamise tabel (kinnitatud digiallkirjaga tööandja poolt)
  5. Juhendamine ja grupinõustamine (Ämmaemand, tase 7; kinnitatud digiallkirjaga tööandja poolt)
  6. Kutse taotlemise tasu
   1. Maksekorraldus: MTÜ Eesti Ämmaemandate Ühing; IBAN EE332200001120147839;
   2. Selgitus: Ees- ja perekonnanimi, Kutsetaotlemine.
  7. Oma dokumendid palun esita skänneerituna ja digiallkirjastatuna: kutsetaotlus@perekool.ee aadressile.
 4. Kutse taotlemise voorude ning dokumentide esitamise tähtajad:
  • 01.märts
  • 01.oktoober 
 5. Hindamisstandard. 2021_HST Ämmaemand tase 6_7_2021_10
  1. Hindamiskriteeriumid. Ämmaemand tase 6. Ämmaemanduseetika.Lisa 2.
  2. Hindamiskriteeriumid. Ämmaemand tase 7. Ämmaemanduseetika.Lisa 2
 6. Kutsekomisjoni koosseis
 7. Kutse andja kontakt nõustamise ja lisainfo saamiseks