Kutse andmine

Kutse andmine on osa kutsesüsteemist. Kutsesüsteem on inimeste tööalase kompetentsuse hindamise ja tunnustamisega seotud tegevuste kogum. Kutsesüsteemi osad on kutsestandardite koostamine, kutse andmise korraldamine ja kutseregistri haldamine. Kutsesüsteemi eesmärkideks on: 

 • toetada Eesti töötajate konkurentsivõimet – töötajad on kompetentsed, neil on edukaks tegevuseks vajalikud teadmised, oskused, vilumused ja hoiakud;
 • olla tugistruktuuriks haridussüsteemile – kutsealasele tegevusele suunatud õppe sisu ja kvaliteet vastab tööturul nõutavale;
 • aidata kaasa inimeste kompetentsuse hindamisele ja tunnustamisele olenemata, kus ja kuidas õppimine on toimunud;
 • muuta kutsed riigisiseselt ja rahvusvaheliselt võrreldavaks.

Kutsesüsteemi arendamise ja hoidmisega tegeleb Kutsekoda.

Lisainfo:

Ämmaemanda kutse taotlemine

 1. Taotletavad kutsed ja kutsestandardid 
 2. Kutse andmise kord, sh kutse taotlemise eeltingimused
 3. Kutse taotlemise avaldus
 4. Muud vajalikud vormid
 5. Kutse taotlemise voorude ning dokumentide esitamise tähtajad on kaks korda kalendriaastas 1. märts ja 1. oktoober. Kõik kutse taotlemise dokumendid tuleb saata e-posti aadressil kutsetaotlus@perekool.ee
 6. Hindamisstandard, Ämmaemand tase 6_7_2018
 7. Hindamiskriteeriumid, Ämmaemand tase 6_2018
 8. Hindamiskriteeriumid, Ämmaemand tase 7_2018
 9. Ämmaemanda kutse taotlemise tasude määrad
 10. Kutsekomisjoni koosseis
 11. Kutse andja kontakt nõustamise ja lisainfo saamiseks

Kutsesüsteemi toimimist reguleerib 1. septembril 2008 kehtima hakanud kutseseadus.

Raseduskriisi nõustaja

Raseduskriisi nõustajate kutse andjaks on Eesti Ämmaemandate Ühing
Eesti Ämmaeamandate Ühing  koostöös SA Väärtustades Elu ja ERNS-ga on välja töötanud raseduskriisi nõustajate kutse andmise korra ja hindamisstandardi.

Raseduskriisi nõustajal on võimalik taotleda raseduskriisi nõustaja kutset, tase 6.
Kutse andmise ja hindamise korraldusest annavad ülevaate kutse andmise kord ja hindamisstandard.
Raseduskriisi nõustaja kutsetunnistus kehtib 5 aastat.
Kutsesüsteemi arendamise ja hoidmisega tegeleb Kutsekoda
Lisainfo

Kutsekoja koduleht
Kutsesüsteemi tutvustus
Kutse taotlemiseks vajalikud dokumendid

 1. Kutse andmise kord
 2. Hindamisstandard

Lisainformatsioon on leitav Eesti Raseduskriisi nõustajate Seltsi kodulehelt