Kutse andmine

Kutse andmine on osa kutsesüsteemist. Kutsesüsteem on inimeste tööalase kompetentsuse hindamise ja tunnustamisega seotud tegevuste kogum. Kutsesüsteemi osad on kutsestandardite koostamine, kutse andmise korraldamine ja kutseregistri haldamine. Kutsesüsteemi eesmärkideks on: 

 • toetada Eesti töötajate konkurentsivõimet – töötajad on kompetentsed, neil on edukaks tegevuseks vajalikud teadmised, oskused, vilumused ja hoiakud;
 • olla tugistruktuuriks haridussüsteemile – kutsealasele tegevusele suunatud õppe sisu ja kvaliteet vastab tööturul nõutavale;
 • aidata kaasa inimeste kompetentsuse hindamisele ja tunnustamisele olenemata, kus ja kuidas õppimine on toimunud;
 • muuta kutsed riigisiseselt ja rahvusvaheliselt võrreldavaks.

Kutsesüsteemi arendamise ja hoidmisega tegeleb Kutsekoda. Kutsesüsteemi toimimist reguleerib 1. septembril 2008 kehtima hakanud kutseseadus.

Lisainfo: Kutsekoja koduleht

Ämmaemanda kutse taotlemine

 1. Taotletavad kutsed ja kutsestandardid 
 2. Kutse taotlemise kord sh kutse taotlemise eeltingimused 
 3. Kutse taotlemise avaldus
 4. Muud vajalikud vormid
 5. Kutse taotlemise voorude ning dokumentide esitamise tähtajad 
  • 01.märts
  • 01.oktoober 
 6. Kutse taotlemise tasu Kutsekoja kodulehelt
  • Maksekorraldus: MTÜ Eesti Ämmaemandate Ühing; IBAN EE332200001120147839;
  • Selgitus: Ees- ja perekonnanimi, Kutsetaotlemine.
 7. Kutsekomisjoni koosseis
 8. Kutse andja kontakt nõustamise ja lisainfo saamiseks

Raseduskriisi nõustaja kutse taotlemine

Raseduskriisi nõustajate kutse andjaks on Eesti Ämmaemandate Ühing
Eesti Ämmaeamandate Ühing  koostöös SA Väärtustades Elu ja ERNS-ga on välja töötanud raseduskriisi nõustajate kutse andmise korra ja hindamisstandardi.

Raseduskriisi nõustajal on võimalik taotleda raseduskriisi nõustaja kutset, tase 6.
Kutse andmise ja hindamise korraldusest annavad ülevaate kutse andmise kord ja hindamisstandard.
Raseduskriisi nõustaja kutsetunnistus kehtib 5 aastat.

Raseduskriisi nõustaja kutse taotlemiseks vajalik dokumentatsioon on leitav Eesti Raseduskriisi nõustajate Seltsi kodulehelt