Põhikiri

Põhikiri on kinnitatud EÄÜ Kongressi otsusega nr. 5, 04.05.2017

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Eesti Ämmaemandate Ühing (edaspidi EÄÜ) on üle-eestiline, vabatahtlik, sõltumatu, ämmaemandusalal tegutsevaid juriidilisi ja füüsilisi isikuid ühendav ametiühing, mille tegevus rajaneb demokraatlikel põhimõtetel ja ühistegevusel.

1.2. EÄÜ on eraõiguslik juriidiline isik, millel on pitsat, sümboolika ja pangakonto.

1.3. EÄÜ juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest, asutamislepingust, käesolevast põhikirjast ning muudest ühingusisestest otsustest ja lepingutest.

1.4. EÄÜ on 27. veebruaril 1927 asutatud Eesti Ämmaemandate Seltsi õigusjärglane.

1.5. Eesti Ämmaemandate Ühingu inglisekeelne nimetus on Estonian Midwives Association (EMA).

1.6. EÄÜ asukoht on Puusepa 8, Tartu, Eesti.

1.7. EÄÜ majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

1.8. EÄÜ ametlik koduleht on www.ammaemand.org.ee

 

2. EÄÜ TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÕIGUSED

2.1. EÄÜ visioon on järjepidev kvaliteetne ämmaemandusabi kõigile naistele, lastele ja
peredele läbi elukaare.
2.2. EÄÜ missioon on arendada ja edendada ämmaemandate kutsealast tegevust ning
ämmaemandate pädevust eesmärgiga tagada naistele, lastele ja peredele pakutava
ämmaemandusabi teenuse kvaliteet.
2.3. EÄÜ teeb koostööd kõigi institutsioonide, isikute ja ühendustega, kelle tegevus on kooskõlas
EÄÜ missiooniga.

2.4. EÄÜ missioonist tulenevad tegevused
2.4.1. osalemine kutseala, EÄÜ liikmeid ning tervishoiukorraldust puudutava seadusandluse ja muude
normatiivaktide väljatöötamisel;
2.4.2. ämmaemandate töö- ja kutsealaste õiguste ja huvide esindamine ning kaitsmine suhetes
tööandjate ja nende ühendustega, riigi- ja omavalitsusasutustes, töövaidlusorganites, kohtus ja
suhetes kolmandate isikutega;
2.4.3. ämmaemandate pädevuste arendamine lähtudes kutseala, sihtrühma ja ühiskonna
vajadustest;
2.4.4. ämmaemanda kutse ja kutse-eetika väärtustamine üksikisiku, tervishoiu ja ühiskonna tasandil;
2.4.5. koostöös ämmaemandate kutsekomisjoniga kutsenõuete väljatöötamine, kutse hindamine ja
andmine;
2.4.6. kutsealase teadustöö arendamine koostöös kõrgkoolide ja tööandjatega;
2.4.7. elanikkonna reproduktiivtervise edendamine kasutades veebikeskkonda perekool.ee

2.4.8. Perekool.ee on EÄÜle kuuluv veebikeskond, mis loob võimaluse kaasata sihtrühma
reproduktiivtervise alaseks diskussiooniks. Perekool.ee tegevusi reguleerib perekool.ee statuut.
2.4.9. EÄÜ on Rahvusvahelise Ämmaemandate Konföderatsiooni (ICM) ja Euroopa Ämmaemandate
Assotsiatsiooni (EMA) täieõiguslik liige;
2.4.10. Järjepidev koostöö Eesti ja rahvusvaheliste sarnaste eesmärkidega organisatsioonidega,
2.4.11. Muu missiooni elluviimiseks vajalik tegevus, mis on kooskõlas kehtiva seadusandluse ja hea
tavaga.

2.5. Põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks on EÄÜ-l õigus

2.5.1. kasutada EÄÜ sümboolikat vastavalt statuudile;
2.5.2. teha ettepanekuid riigi- ja omavalitsusasutustele nende pädevuses olevate õigusaktide
vastuvõtmiseks ja muutmiseks;
2.5.3. moodustada komisjone ja töörühmi ning osaleda riigi- ja omavalitsusasutuste poolt moodustatud
komisjonide ja töörühmade töös;
2.5.4. koostada eksperthinnanguid ja kaasata eksperte, algatada ja läbi viia auditeid ja
rakendusuuringuid ning neis osaleda;
2.5.5. osaleda rahvusvaheliste kutseorganisatsioonide töös, vahendada tööalaseid kogemusi
ja informatsiooni;
2.5.6. korraldada ja vahendada teabelevi-, võimestamis- ja arendusüritusi;
2.5.7. luua palgalisi ametikohti;
2.5.8. määrata toetusi, stipendiume, preemiaid;
2.5.9. omandada ja käsutada kinnis- ja vallasvara.
2.6. Organisatsiooni tegevust ja juhtimisalast regulatsiooni, mis ei kajastu põhikirjas, reguleerib EÄÜ
sisekord.

3. EÄÜ STRUKTUUR JA JUHTIMINE

3.1. EÄÜ liikmed
3.1.1. EÄÜ põhiliikmeks võib olla iga ämmaemanda diplomit omav isik, sh. pensionär.
3.1.2. EÄÜ üliõpilasliikmeks saab olla ämmaemanda õppekava üliõpilane.
3.1.3. EÄÜ liikmeks astumise sooviavaldus esitatakse elektrooniliselt EÄÜ kodulehel.
3.1.4. EÄÜ liikmearvestust ja liikmemaksude laekumist reguleerib “EÄÜ liikmearvestuse ja
liikmemaksude tasumise kord”
3.1.9. EÄÜ-l on auliikmed. Auliikme nimetamise protsessi reguleerib ”EÄÜ auliikme statuut”

3.1.10. EÄÜ liikme õigused

3.1.10.1 moodustada osakonda kas asutuse- või üksikisikute ühenduse põhiselt (p.3.2);
3.1.10.2. valida EÄÜ juhatuse ja/või volikogu liikmeid ja olla valitud EÄÜ juhatuse
ja/või volikogu liikmeks ning kongressi delegaadiks;
3.1.10.3. olla kutsutud eksperdiks või töörühma liikmeks;
3.1.10.4. teha ettepanekuid ja anda sisulist tagasisidet EÄÜ tegevuse edendamiseks;
3.1.10.5. saada informatsiooni EÄÜ tegevuse kohta;
3.1.10.6. osaleda EÄÜ tegevustes, panustada nende planeerimisse ning
organiseerimisse;
3.1.10.7. taotleda töö- ja kutsealast õigusabi ning nõustamist ja olla soovi korral
esindatud usaldusisiku (p.3.2.7) või juhatuse liikme poolt.

3.1.11. EÄÜ liikme kohustused

3.1.11.1. täita EÄÜ põhikirja nõudeid ja juhtorganite otsuseid;
3.1.11.2.tasuda liikmemaksu vastavalt kehtestatud korrale;
3.1.11.3. järgida kutsetegevuses ja organisatsiooni kuuludes eetikanorme;
3.1.11.4. tegutseda ja käituda EÄÜ mainet ning huve kahjustamata.

 

3.2. Osakond
3.2.1. EÄÜ väikseim struktuuriüksus on osakond, mille moodustavad vähemalt kolm liiget.
3.2.2. Osakond on kas asutuse- või üksikliikmete ühenduse põhine; osakonna tööd planeeritakse
lähtudes osakonna üldkoosoleku, juhatuse, volinike koosoleku (edaspidi “volikogu”) ja
üldkoosoleku (edaspidi “kongress”) otsustest.
3.2.3. Iga kümne osakonna liikme kohta valitakse üks liige volikokku.
3.2.4. Kui osakond on väiksem kui kümne-liikmeline, siis on neil õigus valida üks volikogu liige.
3.2.5. Volikogu liige valitakse osakonna üldkoosolekul osakonna liikmete poolt lihthäälteenamusega
neljaks aastaks.
3.2.6. Osakonnast võib lisaks volikogu põhiliikmele valida ka asendusliikme, kellele laienevad kõik
volikogu liikme õigused ja kohustused põhiliikme asendamisel.
3.2.7. Üks osakonnast valitud volikogu liikmetest (osakonnasisesel kokkuleppel) esindab osakonda
usaldusisikuna.
3.2.8. Osakonnas peetakse liikmearvestust, mis edastatakse kehtestatud korras juhatusele.

3.3. Volikogu
3.3.1. Volikogu täidab kongressidevahelisel ajal kongressi ülesandeid põhikirjas sätestatud
pädevuse piires.
3.3.2. Volikogu moodustub osakondades valitud ja kongressi poolt kinnitatud volikogu liikmetest
järgnevaks neljaks aastaks;
3.3.3. Volikogu liikme asendamise õigus on ainult valitud asendusliikmel;
3.3.4. Volikogu koosseisu kuuluvad hääleõiguslike liikmetena EÄÜ esindajad komiteedes ja
ekspertgruppides.
3.3.5 Volikogu töövorm on volikogu koosolek, mis kutsutakse korraliselt kokku vähemalt kaks korda
aastas presidendi või asepresidendi algatusel või erakorraliselt vähemalt 1/10 volikogu liikmete
algatusel.
3.3.6. Volikogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on kohal üle poole volikogu liikmetest või
nende asendusliikmetest;
3.3.7. Volikogu võtab otsused vastu lihthäälte-enamusega.
3.3.8. Volikogu töötab presidendi või asepresidendi juhtimisel.
3.3.9. Volikogu töös osalevad hääleõiguslikena ka juhatuse liikmed.
3.3.10. Volikogu koosolekud protokollitakse ja allkirjastatakse presidendi või
asepresidendi ning protokollija poolt.
3.3.11. Volikogu liikmel on õigus end sõltumata põhjustest volikogu liikme kohustustest tagandada.
3.3.12. Volikogu liikme võib osakonna otsusega mõjuval põhjusel tagasi kutsuda.

3.3.13. Volikogu pädevus
3.3.13.1. kinnitab möödunud majandusaasta aruande;
3.3.13.2. kinnitab auditeeritud finantsaruande;
3.3.13.3. kinnitab jooksva majandusaasta tegevuskava ja eelarve;
3.3.13.4. kinnitab EÄÜ sisekorra;

3.3.13.5. kinnitab raamatupidamise sisekorra eeskirjad;
3.3.13.6. kinnitab otsuse audiitorkontrolli kasutamiseks iga kahe majandusaasta järel või valib
vajadusel revisjonikomisjoni;
3.3.13.7. kinnitab palgaliste töötajate töötasu.

3.3.14. Volikogu liikme õigused
3.3.14.1. esindada osakonda ühingu tegevustes;
3.3.14.2. saada informatsiooni juhatuse tegevuse kohta;
3.3.14.3. edastada osakonna koosolekul tehtud otsuseid EÄÜ juhatusele;
3.3.14.4.taotleda ülesannete täitmisel tehtud kulutuste hüvitamist (transport ja/või majutus).

3.3.15. Volikogu liikme kohustused
3.3.15.1. panustada aktiivselt volikogu töösse ja teistesse EÄÜ tegevustesse;
3.3.15.2. levitada juhatuse ja volikogu poolt saadud informatsiooni osakonnas;
3.3.15.3. korraldada vajadusel koosolekuid osakonnas;
3.3.15.4. esitada üks kord aastas kokkulepitud ajaks aruande liikmearvestuse kohta osakonnast.

 

3.4. EÄÜ kongress
3.4.1. Kongress on EÄÜ tegevuse kõrgeim otsustusorgan;
3.4.2. Kongress moodustub osakondades valitud delegaatidest, üks (1) delegaat iga kolme (3) liikme
kohta;
3.4.3. Kongress kutsutakse korraliselt kokku juhatuse poolt üks kord nelja aasta jooksul
või vajadusel erakorraliselt vähemalt 1/10 EÄÜ liikmete nõudmisel, esitades kirjalikult
juhatusele kongressi erakorralise kokkukutsumise põhjenduse;
3.4.4. Kongress on otsustusvõimeline, kui esindatud on üle poole delegaatidest;
3.4.5. Kongress võtab üldjuhul otsused vastu lihthäälteenamusega;
3.4.6. Põhikirja muutmise ja vastuvõtmise otsus võetakse vastu 2/3 kongressi delegaatide
poolthäältega.
3.4.7. Valimiskorda kongressil reguleerib EÄÜ sisekord.
3.4.8. Kongressi otsused protokollitakse ja allkirjastatakse presidendi või asepresidendi ning
protokollija poolt.

3.5. Kongressi pädevus
3.5.1. valib EÄÜ juhtorganid (president, asepresident, juhatuse liikmed) järgnevaks neljaks
aastaks;
3.5.2. volitab valitud presidenti ja asepresidenti esindama EÄÜd kõigil tasanditel;
3.5.3. võtab vastu põhikirja ja kinnitab selle muudatused;
3.5.4. kinnitab osakondadest valitud esindajatest moodustuva volikogu koosseisu järgnevaks
neljaks aastaks;
3.5.5. kinnitab otsuse audiitorkontrolli kasutamiseks iga kahe majandusaasta järel või valib
vajadusel revisjonikomisjoni;
3.5.6. määrab sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse;
3.5.7. annab hinnangu EÄÜ tegevusele aruande-ja valimisperioodil.

 

3.6. EÄÜ president
3.6.1. EÄÜ presidendi valib kongress esitatud kandidaatide hulgast lihthäälte-enamusega neljaks aastaks.
3.6.2. Isikut saab EÄÜ presidendiks valida mitte rohkem kui kaheks järjestikuseks ametiajaks.
3.6.3. President juhib EÄÜ tegevust, esindades EÄÜd ilma erivolitusteta, allkirjastab kõik
volikogu ja juhatuse dokumendid;
3.6.4. President valmistab ette, kutsub kokku ja juhatab kongressi, volikogu ning juhatuse koosolekuid
ja töörühmi.
3.6.5. Ametist lahkuv president kuulub automaatselt järgmise juhatuse koosseisu.

 

3.7. EÄÜ asepresident
3.7.1. EÄÜ asepresidendi valib kongress esitatud kandidaatide hulgast lihthäälte-enamusega
neljaks aastaks;
3.7.2. Isikut saab EÄÜ asepresidendiks valida mitte rohkem kui kaheks järjestikuseks
ametiajaks;
3.7.3. Presidendi äraolekul asendab presidenti kõigis valdkondades.

3.8. Juhatus
3.8.1. Juhatus on kongressi poolt valitud esindus- ja tööorgan;
3.8.2. Juhatusse kuuluvad president, asepresident, eelmine president ja kuni neli liiget;
3.8.3. Juhatuse liikmed valitakse neljaks aastaks;
3.8.4. Juhatuse tööd juhib president, tema äraolekul asepresident või üks juhatuse liikmetest presidendi
volituse alusel;
3.8.5. Juhatuse töövorm on juhatuse koosolek, mille kutsub kokku president, tema äraolekul
asepresident.
3.8.6. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poolte liikmetest.
3.8.7. Juhatuse otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise
korral on otsustav presidendi, tema äraolekul asepresidendi hääl.
3.8.8 Juhatuse liige ei või osaleda hääletamises, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset
majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või
lõpetamist EÄÜ poolt.
3.8.9. Juhatuse koosolekud ja otsused protokollitakse ja allkirjastatakse presidendi või asepresidendi
ning protokollija poolt.
3.8.10. Juhatuse otsused fikseeritakse kirjalikult sisekorras.
3.8.11. Juhatuse liikme võib kongressi põhjendatud otsusega tagasi kutsuda.
3.8.12. Juhatuse liige võib juhatusest tagasi astuda kirjaliku avalduse alusel.
3.8.13. Juhatuse liige ei saa delegeerida ülesannete täitmist kolmandale isikule.
3.8.14. EÄÜd võib kõigis toimingutes esindada president või asepresident ainuisikuliselt ja teised
juhatuse liikmed ühiselt.
3.8.15. Juhatuse liige osaleb volikogu töös ja on volikogus hääleõiguslik.
3.8.16. Juhatuse liikmel on õigus taotleda ülesannete täitmisel tehtud kulutuste
hüvitamist (transport ja/või majutus).

3.9. Juhatuse pädevus
3.9.1. kongressi ja volikogu otsuste täideviimine;
3.9.2. juhatuse liikmete töövaldkondade ja tegevuste kinnitamine ning analüüs;
3.9.3. arengukava ja tegevuskava koostamine, elluviimine ja eesmärkide saavutamise analüüs;
3.9.4. eesmärkide, tegevuste ja juhtimisega seotud aruandluse ja informatsiooni edastamine
liikmetele;

3.9.5. eelarve koostamine, järgimine ja analüüs;
3.9.6. majandusaasta tegevus- ja finantsaruande koostamine ja analüüs;
3.9.7. audiitorkontrolli või revisjonikomisjoni aruande esitamine volikogule kinnitamiseks;
3.9.8. EÄÜ sisekorra dokumentide uuendamine/kaasajastamine ja järgimine;
3.9.9. raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine, täiendamine ja järgimine;
3.9.10. liikmete registri haldamine;
3.9.11. ametliku kodulehe haldamine ja arendamine;
3.9.12. vara haldamine ja majandamine;
3.9.13. teiste kongressi ja volikogu otsuseid mittevajavate tegevuste elluviimine ja küsimuste
lahendamine.

4. EÄÜ VARA
4.1. EÄÜ vara moodustub:
4.1.1. sisseastumis- ja liikmemaksudest;
4.1.2. EÄÜ põhikirjalistest tegevustest saadavast tulust;
4.1.3. juriidiliste ja füüsiliste isikute varalistest annetustest ja eraldistest;
4.1.4. materiaalsest põhivarast;
4.1.5. muudest laekumistest.
4.2. EÄÜ kasutab vara oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
4.3 EÄÜ vara sihipärase käsutamise eest vastutab juhatus.
4.4. EÄÜ korraldab raamatupidamist varade ja tegevuse kohta vastavalt raamatupidamisseadusele.
4.5. EÄÜ vastutab oma varaliste kohustuste eest kogu oma varaga.

5. JÄRELEVALVE EÄÜ TEGEVUSE ÜLE
5.1. Järelevalvet EÄÜ tegevuse üle teostab kongress ja kongresside vahelisel ajal volikogu.
5.2. Järelevalvet majandustegevuse üle teostab iga kahe majandusaasta järel tellitud
audiitorkontroll;
5.3. Määratud audiitorkontrollide vahelisel ajal võib vajadusel järelvalvet teostada kongressi või
volikogu poolt kinnitatud revisjonikomisjon.

6. EÄÜ ÜHINEMINE, JAGUNEMINE,TEGEVUSE LÕPETAMINE
6.1. EÄÜ ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine toimub seaduses sätestatud korras kongressi
otsuse alusel.
6.2. EÄÜ tegevuse ühinemise, jagunemise või tegevuse lõpetamise otsus on vastu võetud,
kui selle poolt hääletab2/3 kongressi delegaatidest.
6.3. EÄÜ lõpetamine toimub likvideerimise teel.
6.4. EÄÜ likvideerijateks on juhatuse liikmed või kongressi poolt määratud isikud.
6.5. EÄÜ likvideerimisel läheb vara sarnase eesmärgiga mittetulundusühingu või avaliku sektori
asutuse valdusesse.

EAY_phikiri_kinnitatud_040517